Documente în dezbaterea membrilor Filialei Sibiu - Vâlcea a OAR

 • Procesul de transparență decizională este în fapt procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în articolul 17 al Regulamentului cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, în vigoare, care oferă posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula, în termen de 10 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul Filialei, propuneri și amendamente față de orice document supus aprobării Conferinței Teritoriale, respectând prevederile alin. (2) din articolul menționat.


  Notă: Regulamentul cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, Art. 17 –  Procedura de consultare a documentelor filialei supuse votului conferinţei teritoriale:

  (1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:

  a) documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise şi prin corespondenţă electronică, la aceeaşi dată cu postarea pe site;

  b) documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubrică denumită “Transparenţă decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei”, specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinţei teritoriale.

  c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele supuse consultării

  (2) Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:

  a) să fie făcute în formă scrisă;

  b) să fie motivate în drept şi în fapt;

  c) să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);

  d) să fie semnate de titularul

  (3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care le va/vor introduce pe cele acceptate în conţinutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentaţia de

  (4) Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susţinerile autorilor şi cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru colegiului director al filialei, spre a fi însuşite.

  (5) Colegiul director va analiza documentele primite şi, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele Consiliul de conducere teritorial întrunit în şedinţă va dezbate şi va decide asupra amendamentelor respinse, la şedinţă urmând să fie prezenţi şi membrii autori ai amendamentelor respinse.

  (6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).