Documente în dezbaterea membrilor Filialei Sibiu - Vâlcea a OAR

În vederea limitării expunerii membrilor OAR și a angajaților filialei la riscul contactării virusului COVID 19, ținând cont de numărul de îmbolnăviri pe județele noastre și de măsurile impuse de autoritățile statului, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei Sibiu-Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară din 20.10.2020 a hotărât amănarea Conferinței Teritoriale Extraordinare din data de 30.10.2020 până la o dată ce va fi stabilită ulterior, conform HCCT nr. 54/20.10.2020, hotărâre pe care o transmitem în atasament.

Având în vedere rezultatul sondajului din 21.09.2020 cu privire la organizarea conferinței pentru revocarea taxei de administrare și funcționare a filialei și majorarea taxei de dovadă în limita plafonului de 200 lei, sondaj la care au răspuns 93 membri, dintre care 85 de răspunsuri pentru, 4 împotriva, 4 abțineri, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Teritorial de Conducere se vor afla următoarele subiecte:

 • majorarea cuantumului taxei de luare în evidență a proiectului de arhitectură la valoarea de 150 lei conform notei de fundamentare și a calculului costului cu serviciul de luare în evidență a proiectului de arhitectură și de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectului, la nivel de filiala, conform Hotărârii Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România nr. 1101 din 31.07.2020 si a instrumentelor aprobate de Consiliu Național în data 31 iulie 2020 (forma finală a documentelor rezultate în urma procesului de transparență decizională – avizate de Consiliului Național în data de 31.07.2020 le regăsiți aici);
 • suspendarea plății taxei de administrare și funcționare a Filialei începând cu anul 2021, urmând ca revocarea să fie adoptată prin conferință teritorială.

Documentele ce stau la baza majorării taxei de dovadă sunt supuse procedurii de transparență decizională “Procesul de transparență decizională este în fapt procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în articolul 17 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, în vigoare, care oferă posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente, în termen de 10 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul Filialei”.

Vă transmitem link-ul la care pot fi găsite materialele supuse procedurii de transparență decizională, publicate pe site-ul Filialei Sibiu-Vâlcea a OAR astăzi, 21.10.2020: https://www.oarsbvl.ro/index.php/despre-noi/transparenta-decizionala.

La link-ul de mai sus veți găsi documentele ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului de Conducere Teritorial, după cum urmează:

 • Proiectul de Hotărâre a Consiliului de conducere teritorial privind stabilirea cuantumului taxei dovezii de luare în evidență a proiectului de arhitectură;
 • Nota de fundamentare ce stă la baza stabilirii cuantumului taxei de dovadă;
 • Calculul costului cu serviciul de luare în evidență a proiectului de arhitectură și de emitere a dovezilor de luare în evidență a proiectului, la nivel de filială.

 De asemenea, atragem atenția asupra faptului că termenul limită pentru transmiterea de propuneri și amendamente este 31 octombrie 2020.

CALENDARUL PROCESULUI DECIZIONAL

 • 21.10.2020 – 31.10.2020: Transmiterea de amendamente şi/ sau observaţii (respectând prevederile Art. 17 lit. b din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Filialei teritoriale Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitecților din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței Teritoriale Extraordinare a  Filialei Teritoriale Sibiu-Vâlcea a O.A.R. nr. 1 din 09 noiembrie 2018.
 • 10.11.2020: Consiliul de conducere teritorial acordă aviz pozitiv sau negativ documentelor actualizate cu amendamentele acceptate.
 • 10.11.2020: Documentele în forma finală sunt transmise tuturor membrilor pe e-mail.

Vă mulțumim!


Materiale supuse procedurii de transparență decizională


 • Procesul de transparență decizională este în fapt procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în articolul 17 al Regulamentului cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, în vigoare, care oferă posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula, în termen de 10 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul Filialei, propuneri și amendamente față de orice document supus aprobării Conferinței Teritoriale, respectând prevederile alin. (2) din articolul menționat.


  Notă: Regulamentul cadru privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, Art. 17 –  Procedura de consultare a documentelor filialei supuse votului conferinţei teritoriale:

  (1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:

  a) documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise şi prin corespondenţă electronică, la aceeaşi dată cu postarea pe site;

  b) documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubrică denumită “Transparenţă decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei”, specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinţei teritoriale.

  c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele supuse consultării

  (2) Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultării trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii:

  a) să fie făcute în formă scrisă;

  b) să fie motivate în drept şi în fapt;

  c) să fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);

  d) să fie semnate de titularul

  (3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care le va/vor introduce pe cele acceptate în conţinutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentaţia de

  (4) Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susţinerile autorilor şi cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru colegiului director al filialei, spre a fi însuşite.

  (5) Colegiul director va analiza documentele primite şi, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele Consiliul de conducere teritorial întrunit în şedinţă va dezbate şi va decide asupra amendamentelor respinse, la şedinţă urmând să fie prezenţi şi membrii autori ai amendamentelor respinse.

  (6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).

share on